ทักษะอาชีพ กับการมีงานทำ

       เวทีเศรษฐกิจโลก world economic forum (wef) รายงานขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษา ปี 2556-2557 ในกลุ่ม 10 ประเทศอาเซียน ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 8 ของอาเซียน สร้างความสั่นไหวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก
       นอกจากนี้สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาของประเทศ พบว่า เด็กที่เรียนจบระดับอุดมศึกษามีเพียง 10% เท่านั้นที่ได้งานทำตามสาขาที่จบ และมีจำนวนเด็กที่ตกงานในแต่ละปีสูงถึง 200,000 คน 
       ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 8 กลุ่มสาระ เป็น 6 กลุ่มความรู้ที่เน้นทักษะอาชีพ เพื่อหวังให้เด็กนอกจากมีความรู้แล้ว ยังมีทักษะในการดำรงชีวิตด้วย นี่คือโจทย์การศึกษาใหม่ที่ต้องการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็ก และการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ความคิดเห็น