รายละเอียดหลักสูตรการอาชีพ

หลักสูตรการอาชีพ หรือ สายศิลป์-ทั่วไป (การอาชีพ) นักเรียนจะได้เรียนวิชาพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เหมือนกับนักเรียนสายการเรียนอื่น ๆ แต่ในรายวิชาเพิ่มเติมที่โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้เอง โรงเรียนได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะทางอาชีพที่นักเรียนถนัด มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ตามสโลแกนของโรงเรียนที่ว่า "สถานศึกษาแห่งความดี โรงเรียนแห่งความสุข" ข้อดีของหลักสูตรการอาชีพคือ เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรนักเรียนจะได้ใบประกาศนียบัตรสายสามัญพ่วงด้วยใบประกาศนียบัตรทางด้านการอาชีพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือนำไปต่อยอดทางด้านอาชีพได้

ความคิดเห็น