31 กรกฎาคม 2562 นักเรียนหลักสูตรการอาชีพเข้าฝึกอบรมในโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนหลักสูตรการอาชีพเข้าร่วมฝึกอบรม ในโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์(สร้างรายได้จากSocial Media) จัดโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
ณ ห้องประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ความคิดเห็น